Tên sách: Financial accounting

Loại hình tài liệu:: Sách
Tác giả: Wild, John J.
Thông tin xuất bản: New York; McGraw-Hill/Irwin; 2011
Chủ đề:
Tóm tắt:
Phân loại: 657; WIL
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Financial accounting : Information for decisions / John J. Wild .- New York : McGraw-Hill/Irwin , 2011 .- 608 p. ; 28 cm .- 9780073527017
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • NV.007876 | Phòng ITP | Sẵn sàng