Tên sách: Managing human resources

Loại hình tài liệu:: Sách
Tác giả: Cascio, Wayne F.
Thông tin xuất bản: Boston...; McGraw-Hill/Irwin; 2010
Chủ đề:
Tóm tắt:
Phân loại: 658.3; CAS
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Managing human resources : Productivity, quality of work life, profits / Wayne F. Cascio .- Boston... : McGraw-Hill/Irwin , 2010 .- 719 p. ; 27 cm .- 9780073530260
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • NV.007877 | Phòng ITP | Sẵn sàng