Tên sách: Marketing

Loại hình tài liệu:: Sách
Tác giả: Kerin, Roger A.
Thông tin xuất bản: Boston...; McGraw-Hill/Irwin; 2009
Chủ đề:
Tóm tắt:
Phân loại: 658.8; KER
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Marketing / Roger A. Kerin, Steven W. Hartley, William Rudelius .- Boston... : McGraw-Hill/Irwin , 2009 .- 742 p. ; 29 cm .- 9780073404721
Không có có bản số trong Thư viện
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
  • NV.007878 | Phòng ITP | Sẵn sàng