Tên sách: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Long

Loại hình tài liệu:: Khoá luận
Tác giả: Bùi Hương Giang
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2022
Chủ đề: Kế toán chi phí
Tóm tắt:
Phân loại: 657.86; BUG
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Long : Khóa luận tốt nghiệp / Bùi Hương Giang; hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2022 .- 83 tr. ; 29 cm
Không có bản in trong thư viện