Tên sách: Giáo trình Leadership

Loại hình tài liệu:: Sách
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.; Học viện Ngân hàng; 2022
Chủ đề: Lãnh đạo
Phân loại: 658.4; GIA
Kho:
Giá mua đọc online: 0 đ
Isbd: Giáo trình Leadership / Nguyễn Vân Hà chủ biên; Lê Thu Hạnh; Nguyễn Thị Kim Nhung; Vũ Thị Ánh Tuyết thành viên; .- H. : Học viện Ngân hàng , 2022 .- 383tr. ; 16x24cm .- 9786043606218
Không có có bản số trong Thư viện
55 / 55 cuốn sẵn sàng
Mã đăng ký cá biệt
 • SV.056210 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056211 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056212 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056213 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056214 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056215 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056216 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056217 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056218 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056219 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056220 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056221 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056222 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056223 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056224 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056225 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056226 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056227 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056228 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056229 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056230 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056231 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056232 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056233 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056234 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056235 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056236 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056237 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056238 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056239 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056240 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056241 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056242 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056243 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056244 | Kho sách mượn CLC | Sẵn sàng
 • SV.056486 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.056487 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.056488 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.056489 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.056490 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.056491 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.056492 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.056493 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.056494 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.056495 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.056496 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.056497 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.056498 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.056499 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.056500 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.056501 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.056502 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.056503 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.056504 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng
 • SV.056505 | Kho sách Tầng 4 | Sẵn sàng