Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư xanh tại các doanh nghiệp Việt Nam

tác giả Đỗ Minh Long
Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Không xác định
Isbd: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư xanh tại các doanh nghiệp Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học. Giải Khuyến khích / Đỗ Minh Long, Đỗ Thị Phương Trang; Phạm Tiến Mạnh hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2021 .- 97 tr. ; 29 cm
Không có sách trong thư viện