"Evaluating the position of the four leading companies in chinese gaming industry",Master's Thesis

Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Luận văn
Isbd: "Evaluating the position of the four leading companies in chinese gaming industry" : Master's Thesis / Tran Thu Phuong; Nguyen Thanh Nhan supervisors .- H. : Banking Academy , 2019 .- 73 pp ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng

"Thương mại điện tử" - Làn sóng kinh doanh mới trong thời kỳ hội nhập

Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Kỉ yếu, NCKH
Isbd: "Thương mại điện tử" - Làn sóng kinh doanh mới trong thời kỳ hội nhập / Cao Thị Thu Hiền, Lê Thị Thu Hương, Phạm Thị Thu Trang; Nghd.: Nguyễn Thanh Bình .- H. : Học viện Ngân hàng , 2010 .- 100 tr
1 / 1 cuốn sẵn sàng

140 sơ đồ kế toán doanh nghiệp,Hệ thống tài khoản danh mục và biểu mẫu chứng từ sổ kế toán - mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính

tác giả Vũ Thu Phương
Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Sách
Isbd: 140 sơ đồ kế toán doanh nghiệp : Hệ thống tài khoản danh mục và biểu mẫu chứng từ sổ kế toán - mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính / Vũ Thu Phương biên soạn và hệ thống .- H. : Tài chính , 2018 .- 425 tr. : Bảng, sơ đồ ; 28 cm
20 / 20 cuốn sẵn sàng

A survey on credit operations in Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank Hanoi Branch from 2013 to 2015,Graduation Thesis

Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Khoá luận
Isbd: A survey on credit operations in Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank Hanoi Branch from 2013 to 2015 : Graduation Thesis / Le Thu Trang; Tran Thi Thu Thuy supervisor .- H. : Banking Academy , 2016 .- 52 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng

A survey on small and medium enterprises credit riks in agribank at Tam Trinh Branch from 2013 to 2015,Graduation Thesis

Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Khoá luận
Isbd: A survey on small and medium enterprises credit riks in agribank at Tam Trinh Branch from 2013 to 2015 : Graduation Thesis / Tran Thu Huong Giang; Tran Thi Thu Thuy supervisor .- H. : Banking Academy , 2016 .- 48 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng đối với các Ngân hàng Thương mại tại Hà Nội,Khoá luận tốt nghiệp

Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Khoá luận
Isbd: Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng đối với các Ngân hàng Thương mại tại Hà Nội : Khoá luận tốt nghiệp / Hoàng Thu Hồng; Nguyễn Bích Ngọc hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2016 .- 58 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng

Ảnh hưởng của một số nhân tố đối với khả năng sinh lời của Ngân hàng thương mại Agribank trong giai đoạn 2010 - 2018,Khoá luận tốt nghiệp

Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Khoá luận
Isbd: Ảnh hưởng của một số nhân tố đối với khả năng sinh lời của Ngân hàng thương mại Agribank trong giai đoạn 2010 - 2018 : Khoá luận tốt nghiệp / Trần Thị Thu Hương; Trần Ngọc Mai hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2019 .- 41 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng

Ảnh hưởng của việc áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế đối với tài sản cố định trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp Việt Nam,Khoá luận tốt nghiệp

Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Khoá luận
Isbd: Ảnh hưởng của việc áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế đối với tài sản cố định trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp Việt Nam : Khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thu Phương; Lê Thị Thu Hà hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2015 .- 72 tr. ; 28 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng

Ảnh hưởng của yếu tố thời tiết lên thị trường chứng khoán Việt Nam,Khoá luận tốt nghiệp

Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Khoá luận
Isbd: Ảnh hưởng của yếu tố thời tiết lên thị trường chứng khoán Việt Nam : Khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Hoài Thu; Lê Quốc Tuấn hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2019 .- 52 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng

Áp dụng 07 nguyên tắc trong quản lý chất lượng tại Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín - CN Long Biên,Khoá luận tốt nghiệp

Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Khoá luận
Isbd: Áp dụng 07 nguyên tắc trong quản lý chất lượng tại Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín - CN Long Biên : Khoá luận tốt nghiệp / Tào Thu Hằng; Lê Văn Luyện hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2019 .- 86 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng