Bài tập Tin học Đại cương

tác giả Phan Thanh Đức
Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Không xác định
Isbd: Bài tập Tin học Đại cương / Phan Thanh Đức chủ biên .- H. : Dân trí , 2019 .- 49 tr. ; 24 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng

Bài tập Tin học Đại cương

tác giả Phan Thanh Đức
Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Không xác định
Isbd: Bài tập Tin học Đại cương / Phan Thanh Đức chủ biên .- H. : Dân trí , 2020 .- 60 tr. ; 27 cm
5 / 5 cuốn sẵn sàng

Giải pháp phát triển nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Khoá luận
Isbd: Giải pháp phát triển nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam , 2007 .- 79 tr.
1 / 1 cuốn sẵn sàng

Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh Trần Hưng Đạo - Hà Nội

Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Khoá luận
Isbd: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh Trần Hưng Đạo - Hà Nội , 2009 .- 72 tr.
1 / 1 cuốn sẵn sàng

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 Tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp,Luận văn Thạc sỹ Kinh tế

Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Luận văn
Isbd: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 Tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp : Luận văn Thạc sỹ Kinh tế / Phan Thanh Phương; Nguyễn Trọng Tài hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2014 .- 84tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng

Hiệu quả hoạt động huy động vốn đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Thanh Trì,Luận văn Thạc sỹ Kinh tế

Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Luận văn
Isbd: Hiệu quả hoạt động huy động vốn đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Thanh Trì : Luận văn Thạc sỹ Kinh tế / Phan Thanh Hương; Nguyễn Đức Trung hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2018 .- 75 tr. ; 29 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng

Nâng cao chất lượng tài trợ xuất nhập khẩu theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - chi nhánh Hà Nội,Khoá luận tốt nghiệp

Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Khoá luận
Isbd: Nâng cao chất lượng tài trợ xuất nhập khẩu theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - chi nhánh Hà Nội : Khoá luận tốt nghiệp / Phan Thanh Huy; Nguyễn Thị Minh Hiền hướng dẫn .- H. : Học viện Ngân hàng , 2013 .- 80 tr ; 28 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng

Tài liệu học tập tin học đại cương

tác giả Phan Thanh Đức
Loại hình tài liệu: Công nghệ. Các khoa học ứng dụng
Phân loại: Sách
Isbd: Tài liệu học tập tin học đại cương / Phan Thanh Đức chủ biên; Tập thể giảng viên Khoa HTTTQL .- H. : Học viện Ngân hàng , 2020 .- 415 tr.
5 / 5 cuốn sẵn sàng
Trình bày các vấn đề cơ bản của tin học, hệ điều hành, các kỹ năng tin học trong công tác văn phòng, Microsoft Office Word 2016, Microsoft Office PowerPoint 2016, Microsoft Office Excel 2016, Microsoft Office Outlook 2016, mạng máy tính và Internet và vấn đề an toàn dữ liệu

Tài liệu học tập tin học đại cương

tác giả Phan Thanh Đức
Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Không xác định
Isbd: Tài liệu học tập tin học đại cương / Phan Thanh Đức chủ biên; Tập thể giảng viên Khoa HTTTQL .- H. : Dân trí , 2019 .- 415 tr. ; 24 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng
Trình bày các vấn đề cơ bản của tin học, hệ điều hành, các kỹ năng tin học trong công tác văn phòng, Microsoft Office Word 2016, Microsoft Office PowerPoint 2016, Microsoft Office Excel 2016, Microsoft Office Outlook 2016, mạng máy tính và Internet và vấn đề an toàn dữ liệu

Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới

tác giả Phan Thanh Diễn
Loại hình tài liệu: Không xác định
Phân loại: Sách
Isbd: Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới / Phan Thanh Diễn .- TP.HCM : Nxb TP HCM , 2005 .- 127 tr ; 14,5x20,5 cm
1 / 1 cuốn sẵn sàng