Ảnh hưởng của cảnh quan môi trường đến tâm lý và thói quen đọc sách: hướng tiếp cận thúc đẩy phát triển văn hóa đọc cho sinh viên Học viện Ngân hàng

Ảnh hưởng của cảnh quan môi trường đến tâm lý và thói quen đọc sách: hướng tiếp cận thúc đẩy phát triển văn hóa đọc cho sinh viên Học viện Ngân hàng

Impacts of surrounding atmosphere on the reading psychology and habits: A direct approach to promote the reading culture of students at Banking Academy.

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Trần Thị Tươi

Bài viết xem chi tiết đường Link:

Moi truong TV tac dong van hoa doc_04.01.2021 (1).docx

 


Tin liên quan