Quy định sử dụng tài liệu dành cho sinh viên chương trình chất lượng cao (CLC)

 

      HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

         Số: 01/TTTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÀI LIỆU DÀNH CHO SINH VIÊN

           CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (CLC)

  1. Đối với tài liệu thuộc Chương trình CLC

1.1. Loại tài liệu:

- Giáo trình và tài liệu tham khảo theo Danh mục đã được Ban Quản lý chương trình CLC phê duyệt.

- Tài liệu chung tại Trung tâm Thông tin - Thư viện.

1.2. Hình thức đọc - mượn - trả tài liệu:

- Đọc tại chỗ: Phòng đọc dành cho Chương trình CLC - Tầng 7 - Nhà B3.

- Mượn tài liệu: Ban Cán sự nhận tài liệu mượn theo lớp tại Sảnh Giao dịch - Tầng 1 - Nhà B3.

- Trả tài liệu: trong 08 ngày tính từ sau ngày thi môn cuối cùng của đợt học, Ban Cán sự lớp trả tài liệu theo lớp.

1.3. Quy trình mượn - trả:

- Quy trình mượn tài liệu

+ 01 tuần trước đầu mỗi đợt học, Trung tâm Thông tin - Thư viện (TT-TV) sẽ liên hệ với các lớp trưởng, đặt lịch hẹn mượn cho từng lớp. Toàn bộ tài liệu của đợt học sẽ được cung cấp đến sinh viên trong tuần học đầu tiên. Trung tâm TT - TV in danh sách lớp kèm các tên tài liệu được phát/mượn trong kỳ học, lớp trưởng nhận tài liệu và ký mượn vào danh sách.

+ Thời gian sử dụng tài liệu: Tính từ ngày mượn đầu tiên cho đến ngày kết thúc thi môn học có sử dụng tài liệu đã mượn.

- Quy trình trả tài liệu: Ban Cán sự lớp mang tài liệu đến trả tài liệu tại Sảnh Giao dịch - Tầng 1 - Nhà B3.

Tuần trước học

Ngày thi môn cuối của giai đoạn

Thư viện đặt lịch hẹn

8 ngày sau thi

Ban cán sự trả tài liệu theo lớp

Ban cán sự đến mượn tài liệu theo lớp

 

Tuần 1

Quá hạn

  1. Đối với tài liệu chung tại Trung tâm Thông tin - Thư viện:

Thực hiện theo Quy định về hoạt động mượn trả tài liệu thư viện, ban hành ngày 30/11/2014.

  1. Xử lý vi phạm

3.1. Đối với trường hợp trả tài liệu quá hạn: sinh viên thực hiện hình thức phạt làm việc tại Trung tâm.

- Quá hạn 3 - 5 ngày: 1 buổi

- Quá hạn 6 - 10 ngày: 2 buổi

- Quá hạn trên 10 ngày: gửi thông tin về Phòng Quản lý người học để làm căn cứ xét điểm rèn luyện trong học kỳ.

3.2. Đối với trường hợp làm mất, làm hư hỏng tài liệu (rách phần giấy có chữ, làm bẩn, gạch xóa nội dung…): sinh viên thực hiện một trong hai cách sau:

Cách 1: Tiền mua tài liệu theo giá niêm yết + Phí xử lý tài liệu: 15.000đ/cuốn.

Cách 2: Sinh viên tự mua tài liệu (Nộp kèm Hóa đơn mua tài liệu) + Phí xử lý tài liệu: 15.000đ/cuốn.

  1. Liên hệ

- Người trực tiếp phụ trách chương trình: Nguyễn Thị Tứ, 0977.992.409

email: tunt@hvnh.edu.vn

- Điện thoại  Sảnh Giao dịch - Tầng 1- Nhà B3: 0243.852.8700

- Email Thư viện: ttttv@hvnh.edu.vn

- Tư vấn trực tuyến: Facebook  Thư viện (Thư Viện Hvnh)

- Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Thị Ngọc, 0243.852.5287, dd: 0983.101.977

 email: ngocnt@hvnh.edu.vn

 

Nơi nhận:

- BGĐHCNH (để báo cáo)

- BQLCLC (để báo cáo)

- Sinh viên CLC

- Lưu TT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019.

Giám đốc Trung tâm

 

 

 


Tin liên quan